Nakamura Masatsugu
 
 
Heya:   Oguruma
 
Name:   Onishi Masatsugu
Birthdate: 1982 Mar 19
Birthplace: Oita
 
Kabu Hist.:   Nakamura[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Yoshikaze Masatsugu
Heya: Nishonoseki
Record:  649-642-30
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 2 / 4 / 4
Kinboshi: 8
Highest: Sekiwake