Nishiiwa Shinobu
 
 
Heya:   Nishiiwa
 
Name:   Kogawa Shinobu
Birthdate: 1976 Jul 10
Birthplace: Aomori
 
Kabu Hist.:   Nishiiwa[12]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Wakanosato Shinobu
Heya: Tagonoura
Record: 914-783-124
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 4 / 4 / 2
Kinboshi: 2
Highest: Sekiwake