Tokitsukaze Yuya
 
 
Heya:   Tokitsukaze
 
Name:   Morishita Yuya
Birthdate: 1985 Mar 10
Birthplace: Kochi
 
Kabu Hist.:   Ajigawa[7]
Sanoyama[21]
Magaki[20]
Tokitsukaze[17]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Tosayutaka Yuya
Heya: Tokitsukaze
Record: 294-254-71
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 1