Shikoroyama Eiichi
 
 
Heya:   Shikoroyama
 
Name:   Fukuzono Yoshifumi
Birthdate: 1963 Feb 02
Birthplace: Kagoshima
 
Kabu Hist.:   Shikoroyama[20]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Terao Tsunefumi
Heya: Izutsu
Record: 860-938-58
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 3 / 3 / 1
Kinboshi: 7
Highest: Sekiwake