Matsugane Hideki
 
 
Heya:   Hanaregoma
 
Name:   Yasumoto Hideki
Birthdate: 1974 Apr 19
Birthplace: Tokyo
 
Kabu Hist.:   Araiso[14]
Nishonoseki[11]
Matsugane[10]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Tamarikido Hideki
Heya: Kataonami
Record: 376-354-120
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 8