Tagonoura Shinichi
 
 
Heya:   Tagonoura
 
Name:   Sekiyama Shinichi
Birthdate: 1976 Jun 18
Birthplace: Kagoshima
 
Kabu Hist.:   Takanotsuru[JT]
Nishiiwa[9]
Naruto[14]
Tagonoura[16]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Takanotsuru Shinichi
Heya: Naruto
Record: 393-364-70
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 8