Naruto Toshihide
 
+ 2011 Nov 07 (respiratory failure)
 
 
Heya:   Naruto
 
Name:   Takaya Toshihide
Birthdate: 1952 Sep 29
Birthplace: Aomori
 
Kabu Hist.:   Naruto[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Takanosato Toshihide
Heya: Futagoyama
Record: 693-493-80
Yusho: 4
Sh/Ka/Gi: 2 / 5 / 0
Kinboshi: 2
Highest: 59th Yokozuna