Futagoyama Mitsuru
(former Riji)
 
+ 2005 May 30 (mouth cancer)
 
 
Heya:   Takanohana
 
Name:   Hanada Mitsuru
Birthdate: 1950 Feb 19
Birthplace: Aomori
 
Kabu Hist.:   Naruto[10]
Fujishima[12]
Futagoyama[11]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Takanohana Toshiaki
Heya: Futagoyama
Record: 726-490-58
Yusho: 2
Sh/Ka/Gi: 3 / 2 / 4
Kinboshi: 1
Highest: Ozeki