Yamashima Ryuta
 
 
Heya:   Sakaigawa
 
Name:   Kadomoto Ryuta
Birthdate: 1984 Nov 16
Birthplace: Yamaguchi
 
Kabu Hist.:   Yamashina[15]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Toyohibiki Ryuta
Heya: Sakaigawa
Record: 569-565-66
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 3 / 0
Kinboshi: 1
Highest: Maegashira 2