Chiganoura Kosaku
 
 
Heya:   Onoe
 
Name:   Satoyama Kosaku
Birthdate: 1981 May 03
Birthplace: Kagoshima
 
Kabu Hist.:   Sanoyama[22]
Chiganoura[22]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Satoyama Kosaku
Heya: Onoe
Record: 493-483-10
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 12