Fujishima Takehito
(Fukuriji)
 
 
Heya:   Fujishima
 
Name:   Oso Takehito
Birthdate: 1972 Feb 14
Birthplace: Ibaraki
 
Kabu Hist.:   Fujishima[18]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Musoyama Masashi
Heya: Musashigawa
Record: 554-377-122
Yusho: 1
Sh/Ka/Gi: 5 / 4 / 4
Kinboshi: 2
Highest: Ozeki