Musashigawa Mitsuhide
 
 
Heya:   Musashigawa
 
Name:   Musashimaru Koyo
Birthdate: 1971 May 02
Birthplace: Hawaii
 
Kabu Hist.:   Musashimaru[JT]
Furiwake[15]
Oshima[3]
Musashigawa[15]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Musashimaru Koyo
Heya: Musashigawa
Record: 779-294-115
Yusho: 12
Sh/Ka/Gi: 1 / 1 / 2
Kinboshi: 0
Highest: 67th Yokozuna