Nishikido Masato
(Yakuin Taigu)
 
 
Heya:   Nishikido
 
Name:   Koizumi Masato
Birthdate: 1962 Sep 02
Birthplace: Ibaraki
 
Kabu Hist.:   Nishikido[10]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Mitoizumi Masayuki
Heya: Takasago
Record: 807-766-162
Yusho: 1
Sh/Ka/Gi: 1 / 6 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Sekiwake