Tomozuna Ichiro
 
 
Heya:   Oshima
 
Name:   Sugano Ricardo
Birthdate: 1986 Dec 18
Birthplace: Brazil
 
Kabu Hist.:   Tomozuna[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kaisei Ichiro
Heya: Oshima
Record: 590-592-37
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 3 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Sekiwake