Kakuryu Rikisaburo
 
 
Heya:   Michinoku
 
Name:   Anand Mangaljalav
Birthdate: 1985 Aug 10
Birthplace: Mongolia
 
Kabu Hist.:   Kakuryu[JT]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kakuryu Rikisaburo
Heya: Michinoku
Record: 785-497-236
Yusho: 6
Sh/Ka/Gi: 2 / 0 / 7
Kinboshi: 0
Highest: Yokozuna