Oshima Masaru
 
 
Heya:   Oshima
 
Name:   Ota Masaru
Birthdate: 1974 Sep 13
Birthplace: Mongolia
 
Kabu Hist.:   Oshima[4]
Tomozuna[11]
Oshima[6]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kyokutenho Masaru
Heya: Tomozuna
Record: 927-944-22
Yusho: 1
Sh/Ka/Gi: 0 / 7 / 0
Kinboshi: 2
Highest: Sekiwake