Naruto Katsunori
 
 
Heya:   Naruto
 
Name:   Ando Kaloyan
Birthdate: 1983 Feb 19
Birthplace: Bulgaria
 
Kabu Hist.:   Kotooshu[JT]
Naruto[15]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kotooshu Katsunori
Heya: Sadogatake
Record: 537-337-63
Yusho: 1
Sh/Ka/Gi: 2 / 3 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Ozeki