Shiratama Katsuyuki
 
 
Heya:   Sadogatake
 
Name:   Tokashiki Katsuyuki
Birthdate: 1960 Dec 06
Birthplace: Okinawa
 
Kabu Hist.:   Shiratama[14]
Yamawake[12]
Shiratama[16]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kototsubaki Katsuyuki
Heya: Sadogatake
Record: 530-481-51
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 3