Onaruto Satoshi
 
retired on 2007 Nov 23 (age 44)
 
 
Heya:   Sadogatake
 
Name:   Kitayama Satoshi
Birthdate: 1963 Oct 05
Birthplace: Toyama
 
Kabu Hist.:   Shikoroyama[19]
Onaruto[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kotogaume Tsuyoshi
Heya: Sadogatake
Record: 691-663-37
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 1 / 4 / 2
Kinboshi: 2
Highest: Sekiwake