Hidenoyama Kazuhiro
 
 
Heya:   Sadogatake
 
Name:   Kikutsugi Kazuhiro
Birthdate: 1984 Jan 30
Birthplace: Fukuoka
 
Kabu Hist.:   Hidenoyama[14]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kotoshogiku Kazuhiro
Heya: Sadogatake
Record: 828-676-42
Yusho: 1
Sh/Ka/Gi: 3 / 0 / 4
Kinboshi: 3
Highest: Ozeki