Iwatomo Mamoru
 
 
Heya:   Kasugano
 
Name:   Kimura Mamoru
Birthdate: 1981 Jul 13
Birthplace: Wakayama
 
Kabu Hist.:   Iwatomo[18]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Kimurayama Mamoru
Heya: Kasugano
Record: 343-328-7
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 7