Sekinoto Ryuta
 
 
Heya:   Sakaigawa
 
Name:   Tsushima Ryuta
Birthdate: 1976 Mar 02
Birthplace: Aomori
 
Kabu Hist.:   Sekinoto[18]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Iwakiyama Ryuta
Heya: Sakaigawa
Record: 407-365-78
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 1 / 1
Kinboshi: 1
Highest: Komusubi