Hamakaze Masamune
 
 
Heya:   Sadogatake
 
Name:   Kojima Akitomo
Birthdate: 1973 Aug 18
Birthplace: Miyagi
 
Kabu Hist.:   Gojoro[JT]
Hamakaze[20]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Gojoro Katsuhiro
Heya: Magaki
Record: 504-446-139
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 3