Onaruto Takeharu
 
 
Heya:   Fujishima
 
Name:   Dejima Takeharu
Birthdate: 1974 Mar 21
Birthplace: Ishikawa
 
Kabu Hist.:   Onaruto[15]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Dejima Takeharu
Heya: Musashigawa
Record: 595-495-98
Yusho: 1
Sh/Ka/Gi: 3 / 4 / 3
Kinboshi: 6
Highest: Ozeki