Onomatsu Kenji
 
 
Heya:   Onomatsu
 
Name:   Nakanishi Kenji
Birthdate: 1982 Aug 21
Birthplace: Tokyo
 
Kabu Hist.:   Onogawa[28]
Otowayama[21]
Onomatsu[13]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Daido Kenji
Heya: Onomatsu
Record: 347-333-23
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 8