Oyama Susumu
(Sanyo)
 
 
Heya:   Hakkaku
 
Name:   Ogura Susumu
Birthdate: 1952 Oct 16
Birthplace: Aichi
 
Kabu Hist.:   Yamahibiki[13]
Oyama[11]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Daihi Susumu
Heya: Oyama
Record: 468-468-5
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 2