Magaki Seiji
(Sanyo)
 
 
Heya:   Miyagino
 
Name:   Tazaki Makoto
Birthdate: 1957 Aug 21
Birthplace: Fukuoka
 
Kabu Hist.:   Nakagawa[10]
Miyagino[10]
Kumagatani[15]
Miyagino[12]
Magaki[22]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Chikubayama Makoto
Heya: Miyagino
Record: 442-402-21
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 0 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 13