Yamawake Takeyoshi
 
 
Heya:   Fujishima
 
Name:   Tominaga Takeyoshi
Birthdate: 1974 Jul 29
Birthplace: Aichi
 
Kabu Hist.:   Onaruto[14]
Sekinoto[17]
Yamawake[14]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Buyuzan Takeyoshi
Heya: Musashigawa
Record: 353-370-12
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 2 / 0
Kinboshi: 0
Highest: Maegashira 1