Shiranui Yukio
(former Fukuriji)
 
mandatory retirement
 
 
Heya:   Oguruma
 
Name:   Shoji Yukio
Birthdate: 1948 Nov 14
Birthplace: Miyagi
 
Kabu Hist.:   Shiranui[11]
 
Record as Rikishi
Shikona:   Aobajo Yukio
Heya: Oshiogawa
Record: 789-842
Yusho: 0
Sh/Ka/Gi: 0 / 1 / 0
Kinboshi: 1
Highest: Sekiwake